ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE IIYAMA-SKLEP.PL

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 2. ZÁKLAD SPRACOVANIA ÚDAJOV
 3. ÚČEL, ZÁKLAD A TRVANIE SPRACOVANIA ÚDAJOV V ON-LINE OBCHODE
 4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE
 5. PROFILOVANIE V INTERNETOVOM OBCHODE
 6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
 7. COOKIES V INTERNETOVOM OBCHODE A ANALYTIKA
 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto zásady ochrany osobných údajov internetového obchodu majú informatívny charakter, čo znamená, že nie sú zdrojom povinností pre príjemcov služieb alebo zákazníkov internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú najmä pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov Správcom v Internetovom obchode, vrátane dôvodov, účelov a doby spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácie o používaní súborov cookie a analytických nástrojov v Internetovom obchode.

 2. Správcom osobných údajov získaných prostredníctvom internetového obchodu je spoločnosť HSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ so sídlom v Opole (sídlo a adresa na doručovanie: ul. Technologiczna 2B, 45-839 Opole); zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000198842; registrový súd, na ktorom sú vedené záznamy spoločnosti: Okresný súd v Opole, VIII. hospodárske oddelenie Národného súdneho registra; základné imanie vo výške: PLN, NIP 7540334843, REGON 008305006, e-mailová adresa: sklep@iiyama-sklep.pl, telefónne číslo: 774427163 - ďalej len "správca", ktorý je zároveň poskytovateľom služieb internetového obchodu a predávajúcim.

 3. Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov, ktorého vymenoval prevádzkovateľ: Barbara Stężała ido@iiyama-sklep.pl

 4. Osobné údaje v Internetovom obchode spracúva Správca v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - ďalej len "RODO" alebo "Nariadenie RODO". Oficiálne znenie nariadenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 5. Používanie internetového obchodu vrátane nákupov je dobrovoľné. Podobne aj súvisiace poskytovanie osobných údajov Zákazníkom alebo Klientom pri používaní Internetového obchodu je dobrovoľné, až na dve výnimky: (1) uzatváranie zmlúv so Správcom - neposkytnutie osobných údajov potrebných na uzatvorenie a plnenie Kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní Elektronických služieb so Správcom v prípadoch a v rozsahu uvedenom na webovej stránke Internetového obchodu a v Prevádzkovom poriadku Internetového obchodu a v týchto zásadách ochrany osobných údajov má za následok nemožnosť uzatvorenia takejto zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je v takomto prípade zmluvnou požiadavkou a ak chce dotknutá osoba uzatvoriť danú zmluvu so Správcom, je povinná požadované údaje poskytnúť. Rozsah údajov potrebných na uzavretie zmluvy je vždy vopred uvedený na webovej stránke internetového obchodu a v obchodných podmienkach internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti Prevádzkovateľa - poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou vyplývajúcou zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré ukladajú Prevádzkovateľovi povinnosť spracúvať osobné údaje (napr. spracúvanie údajov na daňové alebo účtovné účely) a neposkytnutie týchto údajov znemožní Prevádzkovateľovi plnenie týchto povinností.

 6. Správca dbá na osobitnú ochranu záujmov osôb, ktorých osobné údaje spracúva, a najmä zodpovedá a zabezpečuje, aby údaje, ktoré zhromažďuje, boli: (1) boli spracúvané zákonne; (2) boli zhromažďované na konkrétne, legitímne účely a neboli predmetom ďalšieho spracúvania nezlučiteľného s týmito účelmi; (3) boli vecne správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú; (4) uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, nie dlhšie, ako je potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania; a (5) spracúvané spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením prostredníctvom vhodných technických alebo organizačných opatrení.

 7. So zreteľom na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania a riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou prevádzkovateľ zavedie vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil, že spracúvanie prebieha v súlade s týmto nariadením, a aby to vedel preukázať. Tieto opatrenia sa podľa potreby preskúmajú a aktualizujú. Prevádzkovateľ zavedie technické opatrenia, aby zabránil získaniu a úprave osobných údajov prenášaných elektronicky neoprávnenými osobami.

 8. Všetky slová, slovné spojenia a skratky uvedené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov a začínajúce veľkým písmenom (napr. Predávajúci, Internetový obchod, Elektronická služba) sa chápu v súlade s ich definíciou uvedenou v Pravidlách a prevádzkových poriadkoch Internetového obchodu, ktoré sú k dispozícii na stránkach Internetového obchodu.

2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje, ak je splnená jedna alebo viacero z nasledujúcich podmienok: (1) dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero stanovených účelov; (2) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie krokov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy; (3) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; alebo (4) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, okrem prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

 2. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom si v každom prípade vyžaduje existenciu aspoň jedného z dôvodov uvedených v bode. 2.1 týchto Zásad ochrany osobných údajov. Konkrétne dôvody spracúvania osobných údajov Zákazníkov a Klientov Internetového obchodu Prevádzkovateľom sú uvedené v ďalšom bode Zásad ochrany osobných údajov - s ohľadom na daný účel spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom

3. ÚČEL, ZÁKLAD A TRVANIE SPRACOVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

 1. Účel, základ, doba a príjemcovia osobných údajov spracúvaných Správcom vyplývajú v každom prípade z činností, ktoré príslušný Zákazník alebo Klient vykonáva v Internetovom obchode alebo Správca. Napríklad, ak sa Zákazník rozhodne uskutočniť nákup v Internetovom obchode a namiesto doručenia kuriérom si zvolí osobný odber zakúpeného Produktu, jeho osobné údaje budú spracúvané na účely plnenia uzatvorenej Kúpnej zmluvy, ale nebudú už sprístupnené dopravcovi, ktorý v mene Správcu vykonáva doručenie.

 2. Správca môže spracúvať osobné údaje v rámci internetového obchodu na nasledujúce účely, z dôvodov a na obdobia uvedené v tabuľke nižšie:

Účel spracovania údajov Právny základ spracovania údajov Doba uchovávania údajov
Plnenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronickej služby alebo prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzatvorením uvedených zmlúv Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia RODO (plnenie zmluvy) - spracúvanie je potrebné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy Údaje sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na plnenie, ukončenie alebo iné skončenie platnosti uzavretej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb.
Priamy marketing Článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia RODO (oprávnený záujem Správcu) - spracúvanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov Správcu - spočívajúce v starostlivosti o záujmy a dobré meno Správcu, jeho Internetového obchodu a snahe o predaj Produktov Údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu, ktorý sleduje Správca, nie však dlhšie ako je doba premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe z titulu podnikateľskej činnosti Správcu. Premlčacia doba je stanovená zákonom, najmä Občianskym zákonníkom (základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s výkonom podnikateľskej činnosti je tri roky a pre Kúpnu zmluvu je to dva roky). údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu sledovaného Správcom, nie však dlhšie ako po dobu premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe z titulu podnikateľskej činnosti Správcu. Premlčacia lehota sa riadi ustanoveniami zákona, najmä Občianskeho zákonníka (základná premlčacia lehota pre nároky súvisiace s podnikateľskou činnosťou je trojročná a pre kúpnu zmluvu je dvojročná). Správca nesmie spracúvať údaje na účely priameho marketingu v prípade účinnej námietky dotknutej osoby v tomto smere.
Marketing Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia RODO (súhlas) - dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely zo strany prevádzkovateľa Údaje sa uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas s ďalším spracúvaním svojich údajov na tento účel.
Vyjadrenie zákazníka k uzatvorenej kúpnej zmluve Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia RODO - dotknutá osoba súhlasila so spracúvaním svojich osobných údajov na účely vyjadrenia názoru

Údaje sa uchovávajú, kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas s ďalším spracúvaním svojich údajov na tento účel.
Vedenie účtovníctva Článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia RODO v spojení s článkom 74 ods. 2 zákona o účtovníctve, t. j. z 30. januára 2018. (Zbierka zákonov z roku 2018, položka 395) - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorú má správca Údaje sa uchovávajú počas obdobia požadovaného právnymi ustanoveniami, ktoré správcovi ukladajú povinnosť viesť účtovníctvo (5 rokov, počítaných od začiatku roka nasledujúceho po účtovnom roku, ktorého sa údaje týkajú).
Vznik, uplatnenie alebo obhajoba nárokov, ktoré môže správca uplatniť alebo ktoré môžu byť uplatnené voči správcovi Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia RODO (oprávnený záujem správcu) - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov správcu - spočívajúce v určení, uplatnení alebo obhajobe nárokov, ktoré môže správca uplatniť alebo ktoré môžu byť uplatnené voči správcovi Údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu, ktorý Správca sleduje, nie však dlhšie ako po dobu premlčania nárokov, ktoré môžu byť voči Správcovi vznesené (základná premlčacia doba nárokov voči Správcovi je šesť rokov).
Používanie webových stránok internetového obchodu a zabezpečenie ich riadneho fungovania Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia RODO (oprávnený záujem Správcu) - spracúvanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov Správcu - spočívajúce v prevádzkovaní a udržiavaní webovej stránky Internetového obchodu Údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu, ktorý sleduje Správca, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe z titulu podnikateľskej činnosti Správcu. Premlčacia doba sa riadi ustanoveniami právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka (základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s výkonom podnikateľskej činnosti je tri roky a pre kúpnu zmluvu dva roky).
Vedenie štatistík a analýza návštevnosti internetového obchodu Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia RODO (oprávnený záujem Správcu) - spracovanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov Správcu - spočívajúce vo vedení štatistík a analýze návštevnosti Internetového obchodu s cieľom zlepšiť fungovanie Internetového obchodu a zvýšiť predaj Produktov Údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu, ktorý sleduje Správca, najdlhšie však po dobu premlčania nárokov Správcu voči dotknutej osobe z titulu podnikateľskej činnosti Správcu. Premlčacia doba sa riadi ustanoveniami právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka (základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s výkonom podnikateľskej činnosti je tri roky a pre kúpnu zmluvu dva roky).

4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

 1. Pre riadne fungovanie internetového obchodu vrátane plnenia uzatvorených kúpnych zmlúv je nevyhnutné, aby správca využíval služby externých subjektov (ako je napríklad poskytovateľ softvéru, kuriér alebo spracovateľ platieb). Správca využíva len služby takých sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky Nariadenia RODO a chránilo práva dotknutých osôb.

 2. Prenos údajov Správcom sa neuskutočňuje v každom prípade a nie všetkým príjemcom alebo kategóriám príjemcov uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov - Správca prenáša údaje len vtedy, ak je to nevyhnutné na splnenie daného účelu spracúvania osobných údajov a len v rozsahu nevyhnutnom na jeho splnenie. Napríklad ak Zákazník využíva osobný odber, jeho údaje nebudú prenášané dopravcovi spolupracujúcemu s Prevádzkovateľom.

 3. Osobné údaje Príjemcov služieb a Zákazníkov internetového obchodu sa môžu prenášať nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

  1. dopravcovia/spedičné spoločnosti/sprostredkovatelia kuriérskych služieb/subjekty zabezpečujúce skladovanie a/alebo expedíciu - v prípade Zákazníka, ktorý využíva spôsob doručenia Produktu prostredníctvom Internetového obchodu poštou alebo kuriérskou službou, Správca sprístupňuje zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému dopravcovi, špedičnej spoločnosti alebo sprostredkovateľovi, ktorý vykonáva prepravu na príkaz Správcu, a v prípade, že sa preprava uskutočňuje z externého skladu, subjektu zabezpečujúcemu skladovanie a/alebo expedíciu - v rozsahu potrebnom na dokončenie doručenia Produktu Zákazníkovi.
  2. subjekty spracúvajúce platby elektronickou alebo kreditnou kartou - v prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode využíva spôsob platby elektronickou alebo kreditnou kartou, sprístupní Správca získané osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu spracúvajúcemu uvedené platby v Internetovom obchode na príkaz Správcu v rozsahu potrebnom na spracovanie platby vykonanej Zákazníkom.
  3. veriteľské subjekty / prenajímatelia - v prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode využíva spôsob splátkového platenia alebo spôsob lízingového platenia, sprístupňuje Správca zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému veriteľovi alebo prenajímateľovi, ktorý v Internetovom obchode na príkaz Správcu spracúva uvedené platby, a to v rozsahu potrebnom na spracovanie Zákazníkom vykonanej platby.
  4. poskytovateľ systému prieskumu verejnej mienky - v prípade Zákazníka, ktorý súhlasil s vyjadrením svojho názoru k uzatvorenej Kúpnej zmluve, Správca sprístupní získané osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu poskytujúcemu systém prieskumu verejnej mienky pre Kúpne zmluvy uzatvorené v Internetovom obchode na príkaz Správcu v rozsahu potrebnom na vyjadrenie názoru Zákazníka prostredníctvom systému prieskumu verejnej mienky.
  5. dposkytovateľom služieb dodávajúcich Správcovi technické, IT a organizačné riešenia umožňujúce Správcovi vykonávať jeho podnikateľskú činnosť vrátane Internetového obchodu a prostredníctvom neho poskytovaných Elektronických služieb (najmä poskytovateľom počítačového programového vybavenia pre prevádzku Internetového obchodu, poskytovateľom elektronickej pošty a hostingu a poskytovateľom programového vybavenia pre riadenie a technickú podporu podnikania Správcu) - Správca sprístupní získané osobné údaje Zákazníka vybranému poskytovateľovi konajúcemu v jeho mene len v prípade a v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie daného účelu spracúvania údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.
  6. Edrone sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Krakov, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 - za účelom využívania poštového systému edrone.me na zasielanie newslettera. V týchto prípadoch spoločnosť Edrone sp. z o.o. vystupuje výlučne ako subjekt poverený spracovaním osobných údajov, t. j. spracúva údaje len na účely, ktorými ju poveril prevádzkovateľ, a nie na vlastné účely.
  7. Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Krakov, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: - len na marketingové účely na účely e-mailovej kampane, sms kampane, kampane na sociálnych sieťach, ktorú spustil alebo uviedol správca pomocou systému edrone. Edrone sp. z o.o. v týchto prípadoch vystupuje len ako subjekt poverený spracúvaním osobných údajov, t. j. spracúva údaje len na účely, ktorými ho poveril Správca, a nie na vlastné účely.
  8. poskytovatelia účtovných, právnych alebo poradenských služieb poskytujúci účtovnú, právnu alebo poradenskú podporu Správcovi (najmä účtovná kancelária, advokátska kancelária alebo inkasná spoločnosť) - Správca sprístupní získané osobné údaje Zákazníka vybranému poskytovateľovi konajúcemu v jeho mene len v prípade a v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie daného účelu spracúvania údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.
  9. poskytovateľom sociálnych pluginov, skriptov a iných podobných nástrojov umiestnených na webových stránkach Internetového obchodu, ktoré umožňujú prehliadaču osoby navštevujúcej webové stránky Internetového obchodu sťahovať obsah od poskytovateľov uvedených pluginov (napr. prihlásenie pomocou prihlasovacích údajov do sociálnej siete) a na tento účel odovzdávať osobné údaje návštevníka týmto poskytovateľom, vrátane
   1. Facebook Ireland Ltd. - Správca používa na webovej stránke internetového obchodu sociálne pluginy Facebooku (napr. tlačidlo Páči sa mi to, Zdieľať alebo prihlásenie pomocou prihlasovacích údajov na Facebooku), a preto zhromažďuje a zdieľa osobné údaje zákazníka, ktorý používa webovú stránku internetového obchodu, so spoločnosťou Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko) v rozsahu a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu: https://www.facebook.com/about/privacy/ (tieto údaje zahŕňajú informácie o vašich aktivitách na webovej stránke Internetového obchodu - vrátane informácií o vašom zariadení, navštívených stránkach, uskutočnených nákupoch, zobrazených reklamách a spôsobe využívania služieb - bez ohľadu na to, či máte účet na Facebooku a či ste prihlásený na Facebooku).

5. PROFILOVANIE V INTERNETOVOM OBCHODE

 1. Nariadenie RODO ukladá prevádzkovateľovi povinnosť poskytnúť informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania, ako sa uvádza v článku 22 ods. 1 a 4 nariadenia RODO, a aspoň v týchto prípadoch relevantné informácie o spôsoboch takéhoto rozhodovania, ako aj o význame a predvídateľných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Vzhľadom na to prevádzkovateľ poskytuje informácie o možnom profilovaní v tejto časti zásad ochrany osobných údajov.

 2. Správca môže využívať profilovanie v Internetovom obchode na účely priameho marketingu, ale rozhodnutia, ktoré na jeho základe Správca prijíma, sa netýkajú uzatvorenia alebo odmietnutia kúpnej zmluvy alebo možnosti využívania Elektronických služieb v Internetovom obchode. Dôsledkom použitia profilovania v Internetovom obchode môže byť napríklad poskytnutie zľavy, zaslanie zľavového kódu, pripomenutie nedokončeného nákupu, zaslanie návrhu Produktu, ktorý môže zodpovedať záujmom alebo preferenciám danej osoby alebo ponúknuť lepšie podmienky v porovnaní so štandardnou ponukou Internetového obchodu. Napriek profilovaniu je na slobodnom rozhodnutí osoby, či chce využiť takto získanú zľavu alebo lepšie podmienky a uskutočniť nákup v internetovom obchode.

 3. Profilovanie v internetovom obchode zahŕňa automatickú analýzu alebo predpovedanie správania osoby na webovej stránke internetového obchodu, napr. pridaním konkrétneho výrobku do košíka, prehliadaním stránky konkrétneho výrobku v internetovom obchode alebo analýzou predchádzajúcej histórie nákupov uskutočnených v internetovom obchode. Podmienkou takéhoto profilovania je, že Prevádzkovateľ má osobné údaje dotknutej osoby, aby jej mohol následne zaslať napríklad zľavový kód.

 4. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania a ktoré má právne účinky vo vzťahu k dotknutej osobe alebo ju podobným spôsobom podstatne ovplyvňuje.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 1. Právo na prístup, opravu, obmedzenie, vymazanie alebo prenosnosť - dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, opravu, vymazanie ("právo byť zabudnutý") alebo obmedzenie spracúvania, má právo namietať proti spracúvaniu a má právo na prenosnosť svojich údajov. Podrobné podmienky výkonu uvedených práv sú uvedené v článkoch 15 až 21 nariadenia RODO.

 2. Právo kedykoľvek odvolať súhlas - osoba, ktorej údaje spracúva prevádzkovateľ na základe výslovného súhlasu (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia RODO), potom má právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

 3. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - osoba, ktorej údaje spracúva prevádzkovateľ, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu spôsobom a v režime uvedenom v ustanoveniach nariadenia RODO a poľského práva, najmä zákona o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom v Poľsku je predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

 4. Právo namietať - Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať - z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie - proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na základe článku 6 ods. 1 písm. e) (verejný záujem alebo úlohy) alebo f) (oprávnený záujem prevádzkovateľa) vrátane profilovania na základe týchto ustanovení. V takom prípade prevádzkovateľ už nebude môcť spracúvať tieto osobné údaje, pokiaľ nepreukáže existenciu závažných oprávnených dôvodov na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

 5. Právo namietať proti priamemu marketingu - ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu vrátane profilovania, a to v rozsahu, v akom spracúvanie súvisí s takýmto priamym marketingom.

 6. S cieľom uplatniť práva uvedené v tejto časti zásad ochrany osobných údajov môžete kontaktovať prevádzkovateľa zaslaním príslušnej správy písomne alebo e-mailom na adresu prevádzkovateľa uvedenú v úvode zásad ochrany osobných údajov alebo prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na webovej stránke internetového obchodu.

7. SÚBORY COOKIE V INTERNETOVOM OBCHODE A ANALYTIKA

 1. Súbory cookie sú malé informácie vo forme textových súborov, ktoré sú odosielané serverom a ukladané na webovej stránke návštevníka internetového obchodu (napr. na pevnom disku počítača, notebooku alebo pamäťovej karte smartfónu - v závislosti od zariadenia, ktoré návštevník nášho internetového obchodu používa). Podrobné informácie o súboroch cookie, ako aj o histórii ich tvorby nájdete okrem iného tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 2. Súbory cookie, ktoré môžu byť odoslané webovou stránkou internetového obchodu, možno rozdeliť na rôzne typy podľa nasledujúcich kritérií:

ich poskytovateľom:

 1. (vytvorené na webovej stránke internetového obchodu správcu) a
 2. vo vlastníctve tretích strán (iných ako správca)

Z dôvodu doby ich uloženia na zariadení osoby, ktorá navštívila webovú stránku internetového obchodu:

 1. relácie (uchovávajú sa až do odhlásenia z internetového obchodu alebo vypnutia internetového prehliadača) a
 2. trvalé (uložené na určitý čas, definovaný parametrami každého súboru alebo do ručného odstránenia).

Vzhľadom na účel ich použitia:

 1. nevyhnutné (umožnenie správneho fungovania webovej stránky internetového obchodu),
 2. funkčné/preferenčné (umožňujúce prispôsobenie webovej stránky internetového obchodu preferenciám osoby, ktorá stránku navštívila),
 3. analytické a výkonnostné (zhromažďovanie informácií o spôsobe používania webovej stránky internetového obchodu),
 4. marketingové, reklamné a sociálne (zhromažďovanie informácií o osobe, ktorá navštívila webové sídlo internetového obchodu, s cieľom zobrazovať tejto osobe personalizované reklamy a vykonávať iné marketingové činnosti, a to aj na webových stránkach oddelených od webového sídla internetového obchodu, ako sú sociálne portály
 1. Správca môže spracúvať údaje obsiahnuté v súboroch cookie, keď návštevníci používajú webové stránky internetového obchodu na tieto konkrétne účely:

Účely používania súborov cookie v internetovom obchode správcu identifikácia návštevníkov ako prihlásených do Internetového obchodu a zobrazenie, že sú prihlásení (základné súbory cookie)
uloženie Produktov pridaných do nákupného košíka na účely odoslania Objednávky (nevyhnutné súbory cookie)
zapamätanie si údajov z vyplnených Objednávkových formulárov, prieskumov alebo prihlasovacích údajov do Internetového obchodu (nevyhnutné a/alebo funkčné/preferenčné súbory cookie)
prispôsobenie obsahu webovej stránky Internetového obchodu individuálnym preferenciám Zákazníka (napr. pokiaľ ide o farby, veľkosť písma, rozloženie stránky) a optimalizácia používania stránok Internetového obchodu (funkčné/preferenčné súbory cookie)
vedenie anonymných štatistík o tom, ako sa webová stránka internetového obchodu používa (štatistické súbory cookie).
remarketing, t. j. skúmanie behaviorálnych charakteristík návštevníkov internetového obchodu prostredníctvom anonymnej analýzy ich činností (napr. opakované návštevy konkrétnych stránok, kľúčové slová atď.) s cieľom vytvoriť ich profil a poskytovať im reklamu prispôsobenú ich predpokladaným záujmom, a to aj pri návšteve iných webových stránok v reklamnej sieti spoločností Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd. (marketingové, reklamné a sociálne mediálne súbory cookie)
 1. V najrozšírenejších webových prehliadačoch je možné skontrolovať, ktoré súbory cookie (vrátane dĺžky trvania súborov cookie a ich poskytovateľa) sú v danom čase odosielané webovou stránkou internetového obchodu nasledujúcim spôsobom:

V prehliadači Chrome: (1) v adresnom riadku kliknite na ikonu visiaceho zámku vľavo, (2) prejdite na kartu "Cookies". V prehliadači Firefox: (1) v adresnom riadku kliknite na ikonu štítu vľavo, (2) prejdite na kartu "Povolené" alebo "Blokované", (3) kliknite na políčko "Súbory cookie na sledovanie medzi stránkami", "Prvky sledovania sociálnych médií" alebo "Obsah s prvkami sledovania". V prehliadači Internet Explorer: (1) kliknite na ponuku "Nástroje", (2) prejdite na kartu "Možnosti internetu", (3) prejdite na kartu "Všeobecné", (4) prejdite na kartu "Nastavenia", (5) kliknite na políčko "Zobraziť súbory".
V prehliadači Opera: (1) v adresnom riadku kliknite na ikonu visiaceho zámku vľavo, (2) prejdite na kartu "Cookies". V prehliadači Safari: (1) kliknite na ponuku "Predvoľby", (2) prejdite na kartu "Ochrana osobných údajov", (3) kliknite na políčko "Spravovať údaje o stránkach". Bez ohľadu na prehliadač použite dostupné nástroje, napríklad na adrese:https://www.cookiemetrix.com/ alebo: https://www.cookie-checker.com/.
 1. Väčšina webových prehliadačov dostupných na trhu štandardne povoľuje ukladanie súborov cookie. Podmienky používania súborov cookie môžete určiť prostredníctvom nastavení vlastného prehliadača. To znamená, že môžete napríklad čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo úplne zakázať možnosť ukladania súborov cookie - v druhom prípade to však môže mať vplyv na niektoré funkcie internetového obchodu (napríklad nemusí byť možné sledovať cestu Objednávky cez objednávkový formulár z dôvodu, že sa Produkty v nákupnom košíku nezapamätajú počas postupných krokov zadávania Objednávky).

 2. Nastavenia vášho prehliadača týkajúce sa súborov cookie sú relevantné pre váš súhlas s používaním súborov cookie naším internetovým obchodom - v súlade s predpismi môžete takýto súhlas vyjadriť aj prostredníctvom nastavení vášho prehliadača. Podrobné informácie o tom, ako zmeniť nastavenia súborov cookie a ako ich môžete sami vymazať v najrozšírenejších webových prehliadačoch, nájdete v časti Pomocník vášho prehliadača a na nasledujúcich stránkach (stačí kliknúť na príslušný odkaz):
  vo vašom prehliadači Chrome
  vo vašom prehliadači Firefox
  vo vašom prehliadači Internet Explorer
  vo vašom prehliadači Opera
  vo vašom prehliadači Safari
  vo vašom prehliadači Microsoft Edge

 3. Správca môže v Internetovom obchode používať službu Google Analytics, Universal Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Tieto služby pomáhajú správcovi viesť štatistiky a analyzovať návštevnosť internetového obchodu. Zhromaždené údaje sa spracúvajú prostredníctvom uvedených služieb na vytváranie štatistík, ktoré pomáhajú spravovať Internetový obchod a analyzovať návštevnosť Internetového obchodu. Tieto údaje majú súhrnný charakter. Správca pri využívaní vyššie uvedených služieb v Internetovom obchode zhromažďuje také údaje, ako je zdroj a médium získania návštevníkov Internetového obchodu a spôsob ich správania na webovej stránke Internetového obchodu, informácie o zariadeniach a prehliadačoch, z ktorých navštívili webovú stránku, IP a doména, geografické údaje a demografické údaje (vek, pohlavie) a záujmy.

 4. Je možné, aby osoba jednoducho zablokovala poskytovanie informácií službe Google Analytics o svojej aktivite na webovej stránke internetového obchodu - na tento účel si môžete napríklad nainštalovať doplnok prehliadača poskytovaný spoločnosťou Google Ireland Ltd., ktorý je k dispozícii tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 5. Správca môže v Internetovom obchode používať službu Facebook Pixel, ktorú poskytuje spoločnosť Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko). Táto služba pomáha Správcovi merať účinnosť reklám a zisťovať, aké akcie vykonávajú návštevníci Internetového obchodu, a zobrazovať takýmto návštevníkom reklamy na mieru. Podrobné informácie o fungovaní služby Facebook Pixel nájdete na tejto webovej adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.

 6. Prevádzku Facebook Pixel môžete spravovať prostredníctvom nastavení reklamy vo svojom účte na Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

 7. Správca môže používať sledovacie kódy edrone poskytnuté spoločnosťou Edrone Sp. z o.o. (ul. Lekarska 1, 31-203 Krakov) na účely analýzy štatistík webovej stránky obchodu, ako aj na marketingové účely, a to len na účely e-mailových, sms a sociálnych mediálnych kampaní, ktoré Správca spustil alebo uviedol pomocou systému edrone.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca odporúča, aby ste sa po návšteve iných webových stránok oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú tam stanovené. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na internetový obchod Správcu.

keyboard_arrow_up Nedávno zakúpené
keyboard_arrow_up Więcej
close